1989

Ambrus A., Csóka Gy. (1989): Adatok a fenyőpohók (Dendrolimus pini L. Lepidoptera: Lasiocampidae) magyarországi kártételére és életmódjára vonatkozóan. Az Erdő, XXXVIII. évf., pp. 231-232.

Bondor A., Führer E., Járó Z., Kollwentz Ö., Márkus L (1989): A vad szerepe az erdei ökoszisztémában és az erdőgazdaságban. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 67-82.

Bondor A., Führer E., Járó Z., Kollwentz Ö., márkus L., Murányi J. (1989): Az erdei vadkárok értékelése az erdőértékszámítás módszereivel. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 195-203.

Csóka Gy. (1989): A Dendrolimus pini L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) magyarországi életmódja és kártétele. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 306-309.

Csóka Gy. (1989): A fenyőpohók (Dendrolimus pini L.) károsítás hatása fiatal erdei fenyves növekedésére. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 161-165.

Csóka Gy. (1989): A gyűrűspille. Élet és Tudomány, XLIV. évf., pp. 528-529.

Csóka Gy., Leskó K., Ambrus A. (1989): A Dendrolimus pini L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) magyarországi életmódja és kártétele. Növényvédelem, XXVI. évf., pp. 61-65.

Führer E. (1989): Kocsánytalan tölgyes állományok megbetegedése és az időjárás közötti összefüggés elemzése. Az Erdő, XXXVIII. évf., 7. sz., p. 296.

Führer E. (1989): A savas eső és a hazai erdők egészségi állapota. Az Erdő, XXXVIII. évf., 8. sz., pp. 343-345.

Führer E. (1989): Az ERTI-ben folyó ökológiai kutatások eredményeinek összefoglalása. Az Erdő, XXXVIII. évf., 7. sz., pp. 295-296.

Führer E., Járó Z. (1989): Az éghajlat változékonyságának és feltételezett változásának hatása az erdőállományokra, az erdőgazdálkodásra. In: Faragó T., Iványi Zs., Szalai S. (eds.) (1989): Az éghajlat változékonysága és változása: okok, folyamatok, regionális hatások különös tekintettel a társadalmi-gazdasági következményekre, nemzetközi együttműködésből adódó feladatokra. Témafeltáró tanulmány. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium - Országos Meteorológiai Szolgálat, pp. 63-69.

Halupa L., Rédei K., Szendrődi L. (1989): A minirotációs nyárkísérletek eredményei. Az Erdő, XXXVIII. évf., 11. sz., pp. 513–514.

Halupa L., Somogyi Z. (1989): Fatérfogat-függvény az 'I-214' olasz nyárra. Az Erdő, XXXVIII. évf., 7. sz., pp. 320-324.

Halupa L., Somogyi Z., Gabnai E. (1989): Az 'I-214' nyár (P. x euram. /Dode/ Guinier cv. 'I-214') térfogata. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 107-122.

Héjj B., Illyés B., Marosi Gy. (1989): A tölgypusztulás ökonómiai értékelése és finanszírozása. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 205-207.

Héjj B., Illyés B, Marosi Gy. (1989): Erfahrungen bei der ökonomischen Bewertung und der Finanzierung des Eichensterbens in Ungarn in Ökonomische Bewertung von Waldschaden. Österreichischer Agrarverlag, Wien, pp. 92-96.

Hirka A. (1989): Az immisszió hatásának vizsgálata az Inota környéki tölgyesekben. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 173-179.

Koltay A. (1989): A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum Fr. Bref) elleni biológiai védekezés nagyüzemi alkalmazásának eredményei. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 300-302.

Koltay A., Szántó M. (1989): Az Armillaria Nemzetség Magyarországon. Növényvédelem, XXV. évf., 8. sz., pp. 348-350.

Koltay A., Szántó M. (1989): Az Armillaria nemzetség szerepe erdeink egészségi állapotában. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 157-160.

Marosi Gy. (1989): A gazdasági környezet, az élőfakészlet változásainak összefüggései  az  erdőgazdálkodás  jövedelmezőségével. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 353-354.

Rédei K. (1989): Gyenge fatermőképességű akácosok nevelése. Az Erdő, XXXVIII. évf., 6. sz., pp. 253–255.

Rédei K. (1989): Otglezsdanie na naszazsdenija ot bjala akacija (Robinia pseudoacacia L.) v Ungarija. Gorszko sztopansztvo, XLV. évf., 6. sz., pp. 27–29.

Rédei K. (1989): Az akácállományok elő- és véghasználati fatérfogatának becslése. Erdészeti Kutatások, vol. 80–81., pp. 101–105.

Rédei K., Harkai L. (1989): Termesztési kísérletek akácfajtákkal. Az Erdő, XXXVIII. évf., 11. sz., p. 500.

Somogyi Z. (1989): Az erdőgazdálkodás és a földi környezet. Az Erdő, XXXVIII. évf., 1. sz., pp. 37-40.

Somogyi Z. (1989): A változatosság, mint a természet egyik legfontosabb jelensége. Gondolatok a fatermési táblák használatához. Az Erdő, XXXVIII. évf., 5. sz., pp. 214-218.

1988

Ambrus A., Csóka Gy. (1988): Vizsgálatok Operophtera brumata ivari feromonnal. Növényvédelem, XXIV. évf., pp. 210-211.

Ambrus A., Csóka Gy. (1988): A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) rajzásának vizsgálata feromoncsapdával és jelöléssel. Erdészeti Kutatások, vol. 80-81., pp. 167-172.

Ambrus A., Csóka Gy. (1988): A téliaraszolók. Élet és Tudomány, XXXIII. évf., pp. 1359-1361.

Csóka Gy. (1988): A feltörekvő fenyőpohók. Élet és Tudomány, XLIII. évf., pp. 1008-1010.

Faragó S., Rédei K. (1988): Erdőnevelés és faterméstan. In: Papp L. (ed.) (1988): Az erdészet­tudomány története Dél-Magyarországon. SZAB, Szeged, pp. 87–91.

Halupa L., Rédei K. (1988): Forest tending. In: Keresztesi B. (1988): The Black Locust. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 115–125.

Koltay A., Szántó M. (1988): Az Armillaria nemzetség Magyarországon. Mikológiai Közlemények, 88./3., pp. 184-188.

1987

Ambrus A., Csóka Gy. (1987): A fenyőpohók (Dendrolimus pini L.) rajzásának vizsgálata jelöléssel. Folia Entomologica Hungarica, XLVIII. évf., pp. 289-291.

Csóka Gy. (1987): Caterpillar damage in the Hungarian Oak Forests. Proceedings of the 15th Forestry Student Symposium, pp. 98-100., München, 1987.

Führer E. (1987): Vizsgálati módszer az erdőkárok értékelésére a 16x16 km-es nemzetközi rácsháló sarokpontjainak etalonállományában. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1-2. sz., pp. 69-74.

Führer E. (1987): Lombos- és fenyőállományok hatása a hó felhalmozódására és olvadására. Vízügyi Közlemények, LXIX. évf., 4. füzet., pp. 557-575.

Führer E., Járó Z., Manninger M. (1987): A bányászat érdekében történő karsztvízszint-süllyesztés hatása a Dunántúli-középhegység erdővel borított területeinek ökológiai viszonyaira. Erdészeti Kutatások, vol. 79., pp. 111-121.

Járó Z., Führer E. (1987): A környezeti változások és a tölgypusztulás. Az Erdő, XXXVI. évf., 7. sz., pp. 319-321.

Kiss R., Somogyi Z., Juhász Gy. (1987): Kocsányos tölgy fatermési tábla (1985). Erdészeti Kutatások, vol. 75., pp. 265-282.

Marosi Gy. (1987): Helyzeti járadék az erdőgazdálkodásban. VEAB Értesítő, pp. 149-151.

Rédei K. (1987): Az akácosok felújításának fatermési vonatkozásai. Erdészeti Kutatások, vol. 79., pp. 63–69.

Rédei K. (1987): Some results of dendroclimatological research in Hungary. Methods of Dendro­chronology-I. Warsaw. Proceedings, pp. 221–228.

Rédei K. (1987): A nagykőrösi erdők történetéből. Az OEE Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei, Budapest, XIII–XIV., pp. 17–28.

Somogyi Z. (1987): A növedékmeghatározás néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Kandidátusi disszertáció. Budapest.

Somogyi Z. (1987): Mikroszámítógép alkalmazása a faterméstani vizsgálatokban. Erdészeti Kutatások, vol. 75., pp. 261-264.

Somogyi Z. (1987): Mikroszámítógép alkalmazása a terepi adatgyűjtésben. Az Erdő, XXXVI. évf., 6. sz., pp. 277-279.

1986

Lessényi B., Rédei  K. (1986): Akácfajták fatermésének vizsgálata. Az Erdő, XXXV. évf., 8. sz., pp. 348–352.

Lessényi B., Rédei K. (1986): A nemesített akácfajták fatermése. Erdészeti Kutatások, vol. 78., pp. 241–246.

Marosi Gy. (1986): Az erdőgazdálkodás eredményességét befolyásoló adottságok. Erdészeti Kutatások, vol. 78., pp. 411-414.

Rédei K. (1986): Waldpflege in den ungarischen Robinienwaldern. Die Holzzucht, 40., pp. 1–4.

Rédei K. (1986): A fák koronaméretei és térfogat produkciója közötti összefüggések vizsgálata. Botanikai Közlemények, 73./1–2., pp. 123–130.

Rédei K. (1986): A gyenge fatermőképességű akácosok nevelése. Erdészeti Kutatások, vol. 78., pp. 307–310.

Somogyi Z. (1986): Hosszúlejáratú kísérleti területek felvételeinek számítógépes adattárolása és adatfeldolgozása. Erdészeti Kutatások, vol. 74., pp. 213-219.

Somogyi Z. (1986): Az erdőterületen bekövetkező fatérfogat-változások számbavételének problémájához. Az Erdő, XXXV. évf., 12. sz., 566-570.

1985

Csóka Gy. (1985): A gyűrűspille szerepe a kocsányos tölgy pusztulási folyamatában. A XIV. OTDK Kiemelkedő Pályamunkái IV., pp. 218-221.

Kovács L., Rédei K. (1985): Fatérfogat-becslés gyorsított eljárással. Erdészeti Kuta­tások, vol. 76–77., pp. 191–194.

Marosi Gy. (1985): Az erőforrás-hasznosítás ágazati értékelése. Erdészeti Kutatások, vol. 76-77., pp. 347-350.

Rédei K. (1985): Adatok a növedékfokozásra gyérített akácosok vizsgálatához. Az Erdő, XXXIV. évf., 1. sz., pp. 31–34.

Rédei K. (1985): A nyárelegyes akácosok struktúrájának elemzése a Duna–Tisza közén. Erdészeti Kutatások, vol. 76–77., pp. 205–212.

Rédei K., Gál J. (1985): Akácosok fatermése. Erdészeti Kutatások, vol. 76–77., pp. 195–203.

1984

Führer E. (1984): A csapadék megoszlása és az intercepció különböző hazai erdőtársulásokban. Doktori értekezés, Sopron, 102 p.

Führer E. (1984): Interception in some Forest Associations in Hungary. 16th Congress of the Hungarian Biological Society, Veszprém, 27-29. June, pp. 33-34.

Führer E., Páll M. (1984): Aspekte der Auswahl von Buchensaatgutbeständen, Möglichkeiten der Erhöhung des Samenertrages durch Düngung. Zentralblatt für das Gesamte Forstwesen, 101./1., pp. 33-48.

Halupa L., Rédei K. (1984): Erdőnevelés. In: Keresztesi B. (ed.) (1984): Az akác. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 86–95.

Rédei K. (1984): A közönséges és az árbóc jellegű akácos faállomány-szerkezetének vizsgálata. Az Erdő, XXXIII. évf., 4. sz., pp. 166–169.

Rédei K. (1984): Dendroklimatológiai vizsgálatok akác (Robinia pseudoacacia L.) törzsön. Botanikai Közlemények, 71./1–2., pp. 101–107.

Rédei K. (1984): Akácosok nevelése. In: Váradi G. (ed.) (1984): Fatermesztési Műszaki Irányelvek. IV. Erdőnevelés. Agroinform, Budapest, pp. 26–29.

Rédei K. (1984): Erdőtelepítés mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földeken. Magyar Mezőgazdaság, 39. 37. 10.

Rédei K., Ván L. (1984): Erdőnevelés. In: Keresztesi B. (ed.) (1984): Az akác termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, pp. 87–97.

1983

Führer E. (1983): Művelési ágak hatása a patakvíz minőségére. Az MHT IV. Országos Vándorgyűlése. Vízminőség-védelem, Környezetvédelem. Győr.

Héjj B., Illyés B., Jámbor L., Marosi Gy., Vincze J. (1983): Világpiaci árak, jövedelmezőség, költségszerkezet jellemzői Európában. Erdészeti Kutatások, vol. 75., pp. 257-260.

Jámbor L., Marosi Gy. (1983): A munkaerőkiváltás néhány erdőgazdasági problémája. Az Erdő, XXXII. évf., 9. sz., pp. 397-400.

Marosi Gy. (1983): Állóeszköz-fejlesztés az állami erdőgazdaságokban. ERTI Gépesítési Információk. 20 pp.

Nagy I., Pogrányi K. (1983): Statisztikai módszer a károsítások következtében kieső növedék térfogatának meghatározására. Az erdő, XXXII. évf., 1. sz.

Pogrányi K., Nagy I. (1983): A Dryomyia circinnans tömeges fellépése csereseinkben. Az erdő, XXXII. évf., 10. sz.

1982

Führer E. (1982): A fafajösszetétel megváltozásának hatása Sopron-hegyvidéki erdők vízgazdálkodására. Az Erdő, XXXI. évf., 9. szám., pp. 423-426.

Führer E. (1982): Intercepciós vizsgálatok bükkösökben. Agrártudományi Közlemények, 41. kötet, 3-4. sz., pp. 530-532.

Marosi Gy. (1982): Az erdőgazdaságok állóeszköz-állománya alakulásának tapasztalatai. Az Erdő, 9. sz., pp. 420-422.

Rédei K. (1982): Erdőnevelési és faállomány-szerkezeti vizsgálatok Duna–Tisza közi akácosok­ban. Az Erdő, XXXI. évf., 4. szám, pp. 176–179.

1981

Führer E. (1981): Intercepció-mérések bükkösökben. Erdészeti Kutatások, vol. 74., pp. 125-137.

Führer E. (1981): Hómérések erdős területen. Az Erdő, XXX. évf., 4. szám., pp. 176-178.

Führer E. (1981): Az erdők szerepe a hóolvadás és a vízelfolyás késleltetésében. Erdő és Víz, VEAB kiadvány, Veszprém, pp. 63-74.

Marosi Gy. (1981): A műszaki fejlesztés lehetőségei és korlátai az állami erdő- és fafeldolgozó gazdaságokban. VEAB Értesítő, pp. 294-296.

Rédei K. (1981): A Duna-Tisza közi erdők történetéhez. Az Erdő, XXX. évf., 1. szám, pp. 37–38.

1980

Führer E. (1980): Erdős területen lévő források jóléti értékének megállapítása. Az Erdő, XXIX. évf. 6. szám, pp. 282-284.

Führer E., Csanády E. (1980): A Sopron Hegyvidéki Erdészet egyes hidrológiai jellemzőinek vizsgálata. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 2. szám, pp. 67-81.

Rédei K. (1980): Kedvezőtlen adottságú homoki területek erdészeti hasznosításának lehetőségei Pest megyében. Élelmiszergazdaság, IX. 6. 3.

1979

Csanády E., Führer E. (1979): Az erdei patakvíz néhány kémiai jellemzőjének meghatározása. Az Erdő, XXVIII. évf. 6. szám, pp. 272-275.

Führer E. (1979): Forrásvizek vizsgálata a Soproni-hegységben. Hidrológiai Tájékoztató, 10., pp. 17-18.

1978

Bircher Gy., Führer E., Csanády E. (1978): A Soproni Hegyvidéki Erdészet forrásvizeinek vizsgálata. Soproni Szemle, 1. szám, pp. 54-63.

Führer E. (1978): A Sopron Hegyvidéki Erdészet forrás- és patakvizeinek környezetvédelmi vizsgálata. Diploma dolgozat, EFE Sopron, 122 p.

Rédei K. (1978): Adatok Nagykőrös város erdőgazdálkodásának történetéhez. OEE Erdészet­történeti tanulmány, Nagykőrös, pp. 1–38.

1977

Führer E. (1977): Erdei patakok szennyeződésének és öntisztulásának vizsgálata. EFE Sopron, TDK dolgozat, 22 p.