A Vidékfejlesztési Minisztérium augusztus 20-i kitüntetési ünnepségén Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Erdészeti Tudományos Intézet két nyugalmazott munkatársának nyújtott át rangos kitüntetést.

Vonal_drapp

2013. augusztus 23.

 

Vonal_drapp  

  • Az Életfa Emlékplakett Arany Fokozata kitüntetést kapott Dr. Szász Tibor, az  Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott tudományos főosztályvezetője, a biztonságos erdőgazdálkodást és fakitermelést biztosító kutató munkájáért, szakmai versenyek szervezéséért. 
  • Az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést kapott Dr. Tóth József, az  Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott tudományos osztályvezetője,a magyarországi erdők monitoring hálózatának létrehozása területén kifejtett tevékenysége, erdővédelmi kutatómunkája elismeréseként.

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Vonal

 

Dr. Szász Tibor 1947-ben szerzett erdőmérnöki oklevelet, majd rövid üzemi gyakorlat után Sopronba helyezték, hogy részt vegyen a II. világháború során megszűnt Erdészeti Kutató Intézet újjászervezésében, és teremtse meg a fahasználati kutatások új alapjait. 1962-ben szerezte meg az egyetemi doktori címet „ A fadöntés vizsgálata, különös tekintettel a döntési károk csökkentésére” című dolgozatával.

Dolgozott a Budakeszi Kísérleti Telep munkafiziológiai laboratóriumának vezetőjeként (1949-től), a Munkatudományi Osztály vezetőjeként, megbízott fahasználati, majd közgazdasági osztályvezetőként (1973-tól), 1975-től nyugdíjazásáig pedig a Gazdaság­tani és Munkatani Főosztály vezetőjeként.

34 éven át tartó tudományos tevékenysége felölelte a fahasználat va­la­men­nyi részterületét. Fő céljaként tűzte ki a teljesítmény és az é­r­ték­­ki­ho­zatal egyidejű növelése mellett a nehéz fizikai igény­be­vé­tel, a baleseti veszélyek, a foglalkozási ártalmak csök­ken­tését, és a munkafeltételek javítását. Foglalkozott a munka-, és vé­dő­fel­sze­re­lé­sek, erdészeti és faipari gépek munkavédelmi mi­nősítésével is.

Kutatói tevékenységének első eredménye a fakitermelő szerszámok megtervezése, kísérleti tesztelése, majd sorozatgyártásának megindítása volt.

Felismerte az erdészeti szakmunkásképzés szükségességét, részt vett a szak­mai továbbképzésekben, a szakmérnökök oktatásában, foglalkozott oktatási anyagok készítésével. Részt vett a fakitermelési technológiák kialakításában, kezdeményezte az általánosan alkalmazott komplex fakitermelési munkarendszer bevezetését, és közreműködött a hosszúfás munkarendszerek el­ter­jesztésében. Ki­dolgozta a fa­hasz­nálati munkahelyek, munkaszervezetek és technológiák tí­pus­rendszerét, ezen kívül meg­szervezte és irá­nyította az erdészeti munkák műszaki normázását. A fakitermelés szervezettségének javítására önköltségszámításon alapuló vágásszervezési terv- és elszámolási rendszert dolgozott ki. Munkássága során jelentékeny részt vállalt az erdőgazdasági szabványok kidolgozásában,

Nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel zárultak a fadöntéskor fellépő fel­ha­sa­dás okainak feltárá­sára indított kí­sérletei, az újonnan kidolgozott fadöntési technológiák jelentősen csökkentették a károkat.

Dr. Szász Tibor hívta életre és szervezte évtizedeken keresztül a fakitermelő szakmunkások – kezdetben országos, majd 3 kontinensre kiterjedő nemzetközi versenyét.

Gazdag szakirodalmi tevékenységével jelentősen hozzájárult szakterülete fejlesztéséhez: önálló szerzője 60 tanulmánynak, 5 könyvnek, 3 tankönyvnek, illetve társszerzőként dolgozott 19 könyv, 8 tananyag és 15 tanulmány megírásában.

Munkásságával elnyerte a Munkaérdemrend ezüst fokozatát (1972), a Nyisztor György Emlékérmet (1980) és a Vadas Jenő Emlékérmet.

Vonal